روغن زیتون شفای همه دردها

روغن زیتون شفای همه دردها : دربین یونانیان روغن زیتون تحت عنوان یک ماده غـذایی مهـم و نیـز بـرای کاربردهـای خارجی اهمیت متعددی داشت.رومیان بیشتر از آن در آشپزی و خوراک به کار گیری می کردنـد.پلینی بصورت مبهمی پانزده گونه زیتون کشـت شـده در زمان خـودش را توصـیف میکند که گرانبها ترین آن‌ها Licinian نامیده میشد و روغن بدست آمـده از آن در Venafrum در منطقه کامپانیا عالی ترین نوع شناخته گردیده برای خبرگـان رومـی بـود ؛ساخت Istria و Baetica در شبه جزیره ایتالیا تحت عنوان منزلت دوم گزینه اعتنا قرار داشت
آشپز امپراتور با خواباندن زیتون ناپخته در آب نمک تحت عنوان تحریـک کننـده اشتها به‌این میوه بها بیشتری داد که کمتر از انـواع جدیـد آن نبودنـد و ترشـی زیتون با مراقبت مختصات مزه خویش در انبارهای ذیل خاک پمپی یافت گردیده انـد.آب تلخ زیتون یا این که پس ما‌نده حاصل از آن در خلال روغن گیری (به اسم آمورکـا) و برگهـای گس آن دارنده خاصیت اکثری می باشند که نویسندگان برهه زمانی بسیار دو ر بـه آنهـا اشـاره کرده اند پزشکان رومی از روغن زیتون تلخ وحشی در پزشکی اسـتفاده مـی کردنـد اما کاربرد آن تحت عنوان خوراک یا این که در آشپزی معین وجود ندارد.

روغن زیتون شفای همه دردها
روغن زیتون شفای همه دردها

می گویند زمانی که خشم معبود در گردباد نوح فروکش کرد، کبـوتری کـه شـاخه زیتونی به منقار داشت،پدیدار گشت و همگی جا را آشتی و وقار یادگرفت.شـاید بـه همین ادله میباشد که روغن برآمده از این درخت نیز دعوت کننده تن به آرامش میباشد.
هزاران هزار سال میباشد که آدم از میوههای درخـت زیتـون روغنـی اسـتخراج میکند که به فرمانروا روغنهای گیاهی موسوم میباشد و علاوه بر پخـت و پـز، در تهیـه مواد آرایشی و بهداشتی، صابون خانگی ، صنعت های دارویـی و حتـی بـه عنـوان سـوخت

بـرای چراغهای سابق به کارگیری می‌شود.خاصیت جادویی پنهان در روغن زیتون به حدی میباشد که صرفا گذر مجال و پیشرفت هرچه بیشتر علـم مـی توانـد از آن پـرده بـردارد.شـاید شگفت آورترین نکته این روغن آن میباشد که می گویند میل کردن یک قاشق روغن زیتـون در روز از بروز بخش اعظمی از ایرادات جسمی خودداری میکند.به طـوری کـه حتـی در روایتی از رسول گرامی اسلام نیز آمده میباشد که زیتون بخورید و روغن آن رابـه بـدن بمالید که هفتاد مرض را شفا می بخشد.روغن زیتون در واقع آب میوه زیتون محسوب گردیده و فقط به وسایل مکـانیکی از روش فشار یا این که سانتریفیوژ ازمیوه ها استخراج مـی شـود.

خرید زیتون اصل رودبار با بهترین کیفیت

استخراج روغن زیتون توسط سانتریفیوژ

روغـن زیتـون از آنجـائی کـه به طور تماما طبیعـی مصـرف مـیشـود،ویژگـی هـای مربـوط بـه طعـم و عطـر (ارگانولپتیک) آن بسیار با اهمیت میباشد.این ویژگـی هـا مسـتقیما بـه خصوصـیات و تندرست میوه ای که از آن استخراج میگردد، بستگی داراست.روغن زیتون راحت هضم می شـود و مقـــدار زیـــاد اســـید اولییـــک داراست.در ترکیبات آن علاوه بر آنکه خویش منبعی ایده آل بـرای ساخت‌و‌ساز انرژی میباشد،از بروز بیماری قلبـی (گرفتگی قلبی) دوری می نماید.اسید لینولئیک که از اسیدهای چرب اساسی میباشد به نسبتی که بایستی در غذای روزانـه انسـان یار باشد( ۷ تا ۱۱ (% ادله متعادل کننده رفع نیازهای حیاتی انسـان در هـر مرحلـه سنی میباشد.روغن زیتون علاوه بر تغذیه مصارف زیاد دیگری داراست.

روغن زیتون شفای همه دردها
روغن زیتون شفای همه دردها

خاصیت روغن زیتون
اثر نـرم کننـده، ملـین و صفرابر میباشد.روغن زیتون دفع کننده سنگ کیسه صفرا میباشدبرای این خواسته بایستی آنرا با آبلیمو مصرف کرد.از آن برای رفع یبوست های مزمن ، قولنج های ناشی از نفریت و مسمومیت از سرب مخصوصابرای کارگرانی که در معادن و یا این که در چاپخانه با حـروف سربی سروکار دارا‌هستند به کار گیری می‌گردد.برای نرمی استخوان و کم خونی خردسال ها اثر مفیـد دارااست.از روغـن زیتـون تـازه بصورت ماساژ دادن بر روی لثه و دندان، در درمـان پیـوره میتـوان نتـایج اثرگذار بدست آورد.با مصرف روغن زیتون بافت و مخاط داخلی روده هـا محافظـت شـده ، از زخـم روده پیشگیری و در ناراحتی های صفراوی نیز اثر درمانی دارااست.

در مقایسـه بـا روغـن های حیوانی، روغن زیتون موجب کاهش کلسترول مازاد خون میشود.مقاومـت آن در مقابل حرارت های زیاد (۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی گراد) برتری آنرا از دیگر روغـن های نباتی معین می کند.روغن زیتون دارنده اسیدهای چرب غیر اشباع مونو (MUFA (و آنتـی اکسـیدان میباشد که سبب ساز ارتفاع قدمت و کاهش بیماری های مربوط به مصـرف روغـن هـای اشـباع می‌گردد.روغن دربردارنده معیار متعددی آنتی اکسیدان میباشد که از سـرطان سـینه و سـرطان کولون خودداری میکند.

یک ادله ضد منعقد خـون و انسـداد شـریانی
رفـع کننـده قولنج
دل پیچه
بیرون کننده کرم معده
خرد کنده سنگ مثانه
دفع کننده سـنگ هـای صفراوی
رفع کننده یبوست مزمن
افـزایش ترشـحات ادرار
حـیض
عـرق
تسـکین دهنده درد مفاصل و سیاتیک میباشد.
زیتون مسهل ضعیف و قابل انعطاف کننده مسیر گوارشی میباشد
و برای یبوست اثرگذار اسـت، ضد چسبندگی پلاکتها و حفظ کننده قلب میباشد.
ضد باکتری های گرم منفـی اسـت امـا برای کسانی که دارنده سنگ مثانه و سنگ صفرا دارا هستند مضر میباشد.

روغن زیتون شفای همه دردها
روغن زیتون شفای همه دردها

کرم روغن زیتون
همینطور روغن زیتون، سوزش و درد ناشی ازسوختگی را التیام داده و از بـروز تاول پرهیز میکن کمپرس پوست در موارد آفتاب زدگی و سرمازدگی گزش مار، عقرب و حشرات با روغن زیتون سبب ساز التیام درد و سوزش و تسکین می گردد.همینطور ماساژ پوست با روغن زیتون، تعریق زیاد را کاهش داده، مژه و ابرو را تقویت میکنـد. این درحالی میباشد که ماساژ پوست سر با روغن زیتون باعث تقویت پوست و موی گشته و شوره سر را برطرف میسازد و موهای سفید گردیده را سیاه مینماید. چندین قطره روغن زیتون سریعا خارش و سوزش دیده و پلـک را تسـکین داده و آبریزش دیده را برطرف ساخته و قوه بصیرت را تقویت میکند ترکیب متساوی روغـن زیتون و گلیسیرین نیز نقش مفیدی در درمان پوست پای ترک خورده، درمـان شـوره سر ریزش موی و پرهیز از سفیدی موی داراست.
در روغن زیتون ترکیبات شیمیایی وجود دارااست که رغبت خون به لخته شدن را متوقف می کنـد. از رسـوب کلسـترول در رگهـا خودداری میکند و برای پیشگیری از حمله های قلبی، حتی پس از وقوع نخستین حملـه برای پرهیز از تهاجم ها بعدی قلب سفارش میشود. به همین استدلال اگرچه برای برشته کردن مواد غذایی مطلوب تر از دیگر روغن های نباتی میباشد، البته شایسته ترین به کار گیری از مصرف روغن زیتون بصورت ناپخته است. کیفیت غذائی و نتیجه ها طبی در زمینه‌ی بها بیوشیمیائی و غذائی آن مخصوصاً خاصیت طعـم و بها بیولوژیکی آن مزیت آنرا فی مابین مواد غذائی اثبات نموده است. زیتون از مجال های بسیار به دور در حیطه مدیترانه رشد داده مـی شـده اسـت و روغن آن نه فقط تحت عنوان طعام بلکه تحت عنوان دارو و اثاثیه آرایشی نیز گزینه به کار گیری قرار می گرفته و امروزه نقش مهمی در رژیم غذائی و اقتصاد ساکنین ایـن منطقـه و سـایر مناطقی که اقدام به رویش آن کرده اند داراست. زیتون دارنده ارزش افزوده بسـیار بـالایی اسـت ، بـه طـوری کـه در برخـی از کشورهای توسعه یافته بیزنس این جنس مساوی کسب و کار نفت اسـت. زیتـون یـک میـوه روغنی میباشد و نباید در انبار محافظت خواهد شد، به ذکر دیگر هنگامی زیتون چیده شـد بایـد در بازه زمانی فرصت کوتاهی روغن آن استخراج خواهد شد. چیدن این میوه هـای کوچـک و تلـخ بسیار طاقت فرسا و مالامال هزینه میباشد میوه زیتون بعد از برداشت بایستی فورا به سوله روغنکشـی بـرده شـده تـا چرخ گردیده و خمیر شوند. پس از این مرحله خمیر زیتـون توسـط پـرس (وارد کـردن فشار سنگین) یا این که دستگاه های فرارو گریز از راس (سانتریفیوژ) قسمت مایع آن که دربرگیرنده آب و روغن میباشد از تفاله جداگانه می گردد و فورا روغن استخراجی از نصیب مـایع پـس از غربال کردن قابل مصرف میباشد. در مرحله بعـد روغـن، بسـته بنـدی و در انـدازه هـای متفاوت وارد بازار میگردد. ولی پیش از عرضه به بازار بایستی مجوزهای بهداشـتی ما یحتاج را کسب نماید. روغن زیتون، روغن مایع خـوش عطـر و خوش مزه و بویی میباشد که به حیث تغذیـه ای یک کدام از تندرست ترین روغن هـا اسـت و از میـوه درخت مقدس زیتون بدسـت مـی آیـد. روغـن زیتون خوب بایستی بوی میوه یـا بـرگ زیتـون را بدهد. این روغن بـرخلاف سـایر روغـن هـای گیاهی مستقیما قابل مصرف میباشد و بسـیاری از خاصیت طبیعی خویش را نگهداری میکند.

در عین حال، روغـن زیتـون حـاوی اسـید هـای چرب به عنوان مثال اسید اولئیک اسید پالمیتیک اسید لینولئیـک اسـید چـرب امگـا ۳ و مقدار بسیار اندکی اسـید لینولنیـک اسـید چـرب امگـا ۶ و مـواد آنتـی اکسـیدان کاروتنوئیدها و ویتامینهای A و E میباشد که مصرف آن همواره توصیه می شود.روغن زیتون بکر Virgin و فرابکر Virgin Extra تصفیه نمی‌شوند وبعد از پـرس میوه مستقیما قابل به کارگیری می‌باشند،به این ترتیب رنگ دانه هـای زیتـون وارد روغـن شـده و ساخت و ساز رنگ سبز میکند روغن زیتونهایی که رنگشان روشنتر میباشد، تصفیه و پالایش گردیده اند ضمنا روغنهای تیره تر کلروفیل بالاتری دارنـد و روغـن زیتونهـایی کـه خیلی بیرنگ میباشند، یک‌سری بارتصفیه گردیده اند.نوع روغن زیتون در خـواص و کیفیـت آن تأثیرگذار میباشد.

, , , , , ,
اشتراک گذاری:

مایل به ثبت دیدگاه هستید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *